Auteurs
Contact

Begrippen & toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Uitgeverij Blauwburgwal.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Uitgeverij Blauwburgwal.nl zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.
Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Prijzen & kosten

Alle prijzen die op de website van Uitgeverij Blauwburgwal.nl staan vermeld zijn inclusief BTW. Alle artikelen worden binnen Nederland gratis verzonden.
De verzendkosten die bij alle verzendingen naar België of overige landen in Europa bedragen €9,75 onfhankelijk van het aantal bestelde artikelen.
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Uitgeverij Blauwburgwal.nl bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
Type- en drukfouten voorbehouden.

Leveringen

Bestelde artikelen worden in de regel binnen 1 a 2 dagen geleverd (Nederland). Levering in Europa worden doorgaans binnen 4 werkdagen geleverd.
Indien artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden, wordt u daarvan zo spoedig mogelijk, via e-mail hiervan op de hoogte gesteld.
Uitgeverij Blauwburgwal.nl is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door DHL, PostNL of andere vervoerspartners.
Uitgeverij Blauwburgwal.nl kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van een zending door de vervoerder. Bij verlies of diefstal kan de klant geen aanspraak maken op een vervangend pakket of terugbetaling van enige gelden.
Uitgeverij Blauwburgwal.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de genoemde levertermijnen.
Uitgeverij Blauwburgwal.nl betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Uitgeverij Blauwburgwal.nl worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

Betalingsmogelijkheden

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u de artikelen op onze website bestelt.
Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL en enkele andere betaalmethoden.
Bij betaling met Visa, MasterCard en American Express behoudt Uitgeverij Blauwburgwal.nl zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of uw adresgegevens juist zijn.
Bij betalingen wordt er gebruik gemaakt van MultiSafepay. Deze payment provider verzorgt de afhandeling van de transacties. MultiSafePay transacties worden uitgevoerd volgens strikte veiligheidseisen.

Betaling achteraf met een factuur is alleen mogelijk voor officiële instellingen of bedrijven die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en waarvan de bestelling per e-mail bij ons binnenkomt. De maximale betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Uitgeverij Blauwburgwal.nl houdt zich het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen wanneer de betalingstermijn wordt overschreden en aan een eerste aanmaning geen gehoor wordt gegeven. DE hoogte van de administratiekosten voldoen aan de wettelijke norm.

Reclamatie & Retourneren

Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Uitgeverij Blauwburgwal.nl raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Uitgeverij Blauwburgwal.nl zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.
Indien er binnen 7 dagen door Uitgeverij Blauwburgwal.nl geen bezwaren zijn ontvangen, gaat Uitgeverij Blauwburgwal.nl er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
U heeft het recht de door Uitgeverij Blauwburgwal.nl geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking volgens de aanwijzingen die u bij uw bestelling heeft gekregen. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Uitgeverij Blauwburgwal.nl de betaalde prijs exclusief eventuele verzendkosten, uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.
Wanneer de door Uitgeverij Blauwburgwal.nl afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Uitgeverij Blauwburgwal.nl, van het personeel en de producten van Uitgeverij Blauwburgwal.nl voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Uitgeverij Blauwburgwal.nl is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
Uitgeverij Blauwburgwal.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Uitgeverij Blauwburgwal.nl.
De aansprakelijkheid van Uitgeverij Blauwburgwal.nl is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Uitgeverij Blauwburgwal.nl, dan wel tussen Uitgeverij Blauwburgwal.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Uitgeverij Blauwburgwal.nl, is Uitgeverij Blauwburgwal.nl niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Uitgeverij Blauwburgwal.nl.

Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Uitgeverij Blauwburgwal.nl opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Uitgeverij Blauwburgwal.nl het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Uitgeverij Blauwburgwal.nl of bij de toeleveranciers van Uitgeverij Blauwburgwal.nl.

Privacy

Uitgeverij Blauwburgwal.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.